การศึกษาผลของความร้อนและแคลเซียมคลอไรด์ที่มีต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษามะละกอดิบเส้นพร้อมปรุง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัครรัตน์ ไชยธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อรัญญา พรหมกูล

  • สุริยัณห์ สุภาพวานิช

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาผลของความร้อนและแคลเซียมคลอไรด์ที่มีต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษามะละกอดิบเส้นพร้อมปรุง เป็นโครงงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษา และคุณภาพของมะละกอดิบเส้นพร้อมปรุงโดยใช้ความร้อนร่วมกับการใช้แคลเซียมคลอไรด์ ![(CaCl_2)](/latexrender/pictures/67d/67d5de00cfb11e39d3546ce1f08343ab.gif) โดยทำการศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษามะละกอดิบเส้นพร้อมบริโภคโดยใช้ความร้อนร่วมกับการใช้แคลเซียมคลอไรด์ ![(CaCl_2)](/latexrender/pictures/67d/67d/67d5de00cfb11e39d3546ce1f08343ab.gif) และศึกษาคุณภาพของมะละกอดิบเส้นพร้อมบริโภคที่ใช้ความร้อนร่วกับการใช้แคลเซียมคลอไรด์ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าความร้อนทำให้มะละกอดิบเส้นพร้อมปรุงมีสีที่เข้มขึ้น (ค่าความขาวลดลง) ทำให้ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ลดลง ทำให้ค่าความหนาแน่นเนื้อลดลง และทำให้มีการสูญเสียน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น และการใช้ความร้อนร่วมกับแคลเซียมคลอไรด์ มีผลทำให้มะละกอดิบเส้นพร้อมปรุงมีสีที่เข้มขึ้น (ค่าความขาวลดลง) ทำให้ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ลดลง แต่สามารถคงความแน่นเนื้อของมะละกอดิบเส้นได้ และทำให้มีการสูญเสียน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น