การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา : ระบบงานบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุริยัน รองไชย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทินกร คุณาสิทธิ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรื่องการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาระบบงานบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์ 1 ประการ คือ ศึกษาเพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้ได้ทราบถึงกระบวนการพัฒนาระบบงานบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ที่ทำงานได้เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องและเชื่อถือได้

The main purposes of the independent study were to develop a Database for an Personal System Developments of Rajabhat maha Sarakham University. The result of this independent study revealed that system working of people in Rajabhat Maha Sarakham University gained satisfy efficiency; quick, accuracy,quick ,and good quality.