การแสดงออกของโปรตีนขนส่งไขมัน ABCA1, ABCB11 และ ABCG1 ในโรคมะเร็งท่อน้ำดีในตับ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศศิวรรณ เลาหสินณรงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นพดล ลาภเจริญทรัพย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคมะเร็งท่อน้ำดีในตับเป็นโรคมะเร็งชนิดต่อมที่เกิดจากเยื่อบุผิวบริเวณภายในท่อน้ำดี อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งชนิดนี้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 90 ของผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งตับทั้งหมด ภาวะแทรกซ้อนที่พบส่วนใหญ่มาจาก cholestasis เนื่องจากการสะสมบิลลิรูบินและกรดน้ำดีในเลือด ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการสร้างและสลายคลอเรสเตอรอลและกรดน้ำดีในตับ มีรายงานกล่าวว่าโปรตีนขนส่งในเซลล์ตับ โดยเฉพาะ ABCA1 และ ABCG1 มีบทบาทในการขนส่งคลอเรสเตอรอลส่วนเกินออกจากตับเข้าสู่กระแสเลือด และ ABCB11 ทำหน้าที่ขนส่งน้ำดีออกไปยังท่อน้ำดีและกระแสเลือด ในงานวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยศึกษาการแสดงออกของโปรตีนทั้งสามตัวนี้ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีจากผู้ป่วยจำนวน 20 ราย พบว่าเซลล์เยื่อบุท่อน้ำดีปกตินั้นจะพบการแสดงออกของ ABCA1 และ ABCB11เท่านั้น แต่ไม่พบ ABCG1 นอกจากนี้คณะผู้วิจัยพบการแสดงออกของ ABCA1 ในเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดีของผู้ป่วยทุกราย แต่ร้อยละ 45 ของผู้ป่วยเท่านั้นที่แสดงออก ABCB11 ส่วน ABCG1 พบว่ามีการแสดงออกทั้งในนิวเคลียสเท่านั้น, ในไซโทพลาซึมเท่านั้น และทั้งในนิวเคลียสและไซโทพลาซึม ผลการศึกษานี้อาจชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของโปรตีนสามโปรตีนนี้กับการพัฒนาการของเซลล์มะเร็งในท่อน้ำดีได้