การสังเคราะห์และปฏิกิริยาของอนุพันธ์พิโรริดีน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติ อมรรักษา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฏิกิริยา 1,3 dipole cycloaddition ของ Imines (ที่ได้จากปฏิกิริยาอะโรมาติกอัลดีไฮด์ กับเมทิลเอสเทอร์ของกรดอะมิโน) กับ dipolarophile (N phenylmaleimide) ให้อนุพันธ์ของ Pyrroridine (1) ปฏิกิริยาของ (1) กับ Hydrazine ใน Ethanol ภายใต้อุณหภูมิห้อง ให้อนุพันธ์ Piperazine 3,6 dione (2) ซึ่งปฏิกิริยาการแทนที่นิวคลีโอฟิลิค ของไนโตรเจนของ Hydrazine ไปยังเอสเทอร์ และเอไมด์ โดยการตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์จาก IR และNMR