น้ำแป้งมันเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของเห็ดฟาง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปฐม จักรบุตร

  • อนัญชัย ตริภาค

  • ณฐนนท์ เหมืองหม้อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อุบลศรีอริยวังโส

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาสารชนิดต่างๆ ที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของเห็ดฟางนั้นจะศึกษาสารทั้งหมด 5 ชนิด คือ น้ำธรรมดา , น้ำแป้งมัน , น้ำแป้งข้าวเหนียว , น้ำแป้งข้าวเจ้า , น้ำกายข้าว โดยใช้น้ำธรรมดารดลงบนแปลงเพาะเห้ดฟางในปริมาณ 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร ทุกๆ 2 วันต่อ 1 ครั้ง ดอกเห็ดจะบานแก่เต็มที่ใช้เวลา 12 วัน ชั่งน้ำหนักได้ 500 กรัม ครั้งที่ 2 ดอกเห็ดจะบานแก่เต็มที่ใช้เวลา 12 วัน ชั่งน้ำหนักได้ 386 กรัม รวมน้ำหนัก 2 ครั้งได้ 865 กรัม ซึ่งจะใช้แปลงที่รดด้วยน้ำธรรม เป็นตัวควบคุม (Control) ในการทดลองครั้งนี้ และจะต้องศึกษาสารอีก 4 ชนิด ที่จะเป็นตัวเปรียบเทียบ คือ น้ำแป้งมัน , น้ำแป้งข้าวเหนียว , น้ำแป้งข้าวเจ้า , น้ำกายข้าว ในอัตราส่วน 1:1 , 1:2 , 1:3 , 1:4 , 1:5 ของทุกๆสาร จะเห็นว่าน้ำแป้งมันในอัตรา 1:2 จะเป็นตัวเร่งการเจริญเติบโตได้เร็วที่สุด และเพิ่มผลผลิตได้มากที่สุด คือ ใช้แป้งมัน 100 กรัม น้ำ 200 ลูกบาศก์เซนติเมตรรดลงบนแปลงในปริมาณ 200 ลูกบาศก์เซนติเมตรทุก 2 วันต่อ 1 ครั้ง ดอกเห็ดจะบานแก่เต็มที่ใช้เวลา 8 วัน ชั่งน้ำหนักได้ 1150 กรัม ครั้งที่ 2 ดอกเห็ดจะบานแก่เต็มที่ ใช้เวลา 8 วัน ชั่งน้ำหนักได้ 550 กรัม รวมน้ำหนักในการออกดอกของเห็ดฟางสั้นกว่าน้ำธรรมดา และชั่งน้ำหนักเปรียบเทียบแปลงที่รดด้วยน้ำแป้งมัน จะมีน้ำหนักมากกว่า จึงสรุปได้ว่า น้ำแป้งมันช่วยเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของเห็ดฟาง ได้อย่างมีนัยสำคัญ