ศึกษาวิธีการทำงานร่วมกันของหุ่นยนต์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิศาล วรสุวรรณรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชิต เหล่าวัฒนา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาประยุกต์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันนี้ในอุตสาหกรรมได้มีการนำอาหุนยนต์เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและคุณภาพของสินค้า ซึ่งหุ่นยนต์ส่วนใหญ่ที่นำมาใช้นั้นจะมีลักษณะการทำงานเพียงลำพังในขอบเขตที่จำกัด แต่ถ้ามีการนำเอาหุ่นยนต์หลายตัวมาทำงานร่วมกัน ขอบเขตของกการทำงานจะขยายกว้างขึ้น ในโครงงานนี้ ได้ทำการศึกษาถึงการทำงานของหุ่นยนต์ร่วมกัน โดยออกแบบการทดลองโดยจะใช้หุ่นยนต์สองตัวในการเคลื่อนย้ายวัตถุโดยอาศัยการดันวัตถุ ( กล่อง ) ตัวละด้นไปยังจุดหมาย โดยมีเส้นทางให้หุ่นยนต์เดินไปตามและหาระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของวัตถุกับเส้นทางโดยเฉลี่ย ( โดยใช้วิธีการหา Root Mean Square ) ในการเปรียบเทียบผลการทดลองในแต่ละครั้ง ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ทำการศึกษาต่อจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่กำลังศึกษาในเรื่องนี้อยู่ก่อน และได้คิดกระบวนการทำงานของหุ่นยนต์สองตัวขึ้นมา ซึ่ง ยังมีข้อบกพร่องอยู่ ผู้จัดทำจึงได้มีการศึกษาปรับปรุงแก้ไขต่อ และได้คิดกระบวนการทำงานของหุ่นยนต์สองตัวอีกแบบหนึ่งขึ้นมา ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ใช้เซ็นเซอร์หรือโปเทนต์ตัวหนึ่งเป็นหลัก แต่จะใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไปในการตัดสินใจเดินของหุ่นยนต์ เมื่อทดลองใช้กับหุ่นยนต์แล้วพบว่าได้ผลดีขึ้น คือ มีระยะห่างจากจุดศูนย์กลางวัตถุกับเส้นทางโดยเฉลี่ยลดลง แสดงว่าวิธีการที่คิดค้นขึ้นมาใหม่เพื่อแก้ไขปัญหานั้นสามารถพัฒนาไปได้ในระดับ ทั้งนี้ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของการทดลองนั้น อาจไม่ใช้เกิดขึ้นจากวิธีการทำงานของหุ่นยนต์เท่านั้น อาจจะสามารถเกิดขึ้นจากองค์ประกอบด้าน Hardware ด้วย เช่น มอเตอร์หมุนด้วยความเร็วรอบไม่เท่ากับ โปเทนท์อ่านค่าไม่ตรงกัน เป็นต้น