การพัฒนา software เพื่อใช้ในการอ่าน และ simulate การประยุกต์ใช้ hologram กับบัตรประจำตัว

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดาษพิช ทองนพเนื้อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

นิติระดับปริญญาตรีปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันได้มีการนำ hologram ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ มากมาย จึงได้แนวความคิดประยุกต์ laser hologram ในด้านการใช้เป็น memory หรือ data storage เพื่อใช้ในการทำบัตรประจำตัว (ID card) ขึ้น โดยอาศัยลักษณะเด่นของ hologram 360![^0c](/latexrender/pictures/c33/c339b2abfd02cad7290556fb5833e48e.gif) ซึ่งสามารถให้ภาพสามมิติที่มองได้จากทุก ๆ มุมมองโดยรอบ และภาพที่เกิดเป็นแบบ Dynamics เมื่อมีการเปลี่ยนมุมการมอง และตำแหน่ง film ลอดจนลักษณะการปลอมแปลงของ hologram ทำได้ยากจึงนำมาเก็บรักษาความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ของบัตร งานวิจัยนี้จึงประกอบด้วยการ 1.ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับ hologram 360![^0c](/latexrender/pictures/c33/c33/c339b2abfd02cad7290556fb5833e48e.gif) เพื่อนำไปประยุกต์สร้างเป็นบัตรประจำตัว 2.ออกแบบ ทดลอง และพัฒนาการสร้าง hardware ในส่วนของเครื่องสำหรับอ่านและตรวจสอบบัตร 3.พัฒนา software เพื่อทำงานในด้าน pattern recognition เพื่อการอ่านและยืนยัน ( verify) บัตรสำหรับเครื่องอ่านบัตร ตลอดจนออกแบบระบบ pattern สำหรับเก็บข้อมูลบนบัตร ระบบสำหรับการอ่านและพัฒนา software เพื่อทำการ simulate และทดลองการทำงานของระบบ การอ่าน การใช้บัตร การทำงานของเครื่องอ่านบัตรและ software (program) ที่ใช้อ่าน การศึกษาทดลองขณะนี้เป็นการพัฒนา software ซึ่งประกอบด้วย 1. การศึกษาหลักการ ลักษณะของข้อมูล ตลอดจนการเชื่อมโยง software และวิธีที่ใช้ในการอ่านและเก็บข้อมูลเพื่อวิธีของ pattern recognition ที่จะนำมาใช้ โดยรวมถึงการพิจารณา tolerance ที่ย่อมรับได้ 2. ทดลองเขียน และพัฒนา software สำหรับ pattern recognition ในการอ่านบัตร 3. ทดลองเขียน และพัฒนา software เพื่อใช้ในการ simulate ผลที่ได้จากการใช้ software ที่เขียนขึ้น การอ่าน การทำ pattern recognition และระบบการใช้บัตร ฯลฯ 4. ทดลองทำ simulation เพื่อนำผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาระบบ software , hardware , และส่วนอื่น ๆ ของบัตรต่อไป ขณะนี้ในส่วนที่พัฒนา software อยู่ในขั้นตอนการศึกษาระบบ hardware และเลือกวิธีของ pattern recognition เพื่อใช้ในการเขียน program (หรือ พัฒนา software) รวมถึงการทดลอง simulate อย่างง่ายและการศึกษาการใช้ development tools ต่าง ๆ เช่น ภาษา computer , program ต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการ simulate และพัฒนาด้าน software ต่อไป งานวิจัยนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจากหลาย ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้รับการตอบรับการจดทะเบียนลิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว