กังหันลมแกนดิ่งรูปปีกเฮลิคอปเตอร์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติธัช เสนารายณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สังคมโลกในปัจจุบันต่างพัฒนาและแข่งขันกันทางด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยี และอุตสาหกรรม กลไกสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมคือพลังงานจากน้ำมัน ซึ่งในปัจจุบันกำลังประสบปัญหาภาวะขาดแคลน จึงมีความจำเป็นต้องแสวงหาแหล่งพลังงานทดแทน เพื่อแก้ไขปัญหานี้ พลังงานลมนับเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาดที่สุด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นพลังงานหมุนเวียนใช้ได้ไม่มีวันสิ้นสุด ในการดำเนินการโครงงานครั้งนี้ มุ่งศึกษากังหันลมแกนดิ่งโดยออกแบบใบพัดกังหันลมคล้ายรูป ปีกเฮลิคอปเตอร์ ความยาว 150 ซม. ความยาวคอร์ด 66 ซม. ความกว้าง 13 ซม. รัศมีการหมุน 110 ซม. ผลจากการศึกษา ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ตามวัตถุประสงค์การทดลองพบว่ากังหันลมรูปปีกเฮลิคอปเตอร์ให้กำลังสูงสุด 287.99 วัตต์ ทอร์กสูงสุด 316.02 นิวตัน เมตร และให้กำลังไฟฟ้าจากสูงสุด 262 มิลลิวัตต์ ที่ความเร็วรอบการหมุน 2.62 รอบ/s และให้กำลังไฟฟ้าสูงสุด 262 มิลลิวัตต์ ที่ความเร็วรอบ 2.60 รอบ/s เริ่มหมุนที่ความเร็วลม 0.24 เมตร/s โดยกังหันแกนดิ่งลมรูปปีกเฮลิคอปเตอร์สามารถหมุนได้เองเมื่อได้รับลม