ระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านจุฑาบูศกรภาพวาด

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ไพรวรรณ์ พุ่มพวง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สารุ่ง ตันตระกูล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาคนิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านจุฑาบูศกรภาพวาด โดยได้นำระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มาช่วยในการดำเนินธุรกิจการทำงานทางด้านการขาย การจัดการข้อมูลสินค้า การตรวจสอบยอดจำหน่ายสินค้าของร้านจุฑาบูศกรภาพวาด ใช้โปรแกรมภาษา PHP ในการสร้างระบบและใช้ฐานข้อมูล MySQL ในการจัดเก็บฐานข้อมูล ดังนั้น จากการศึกษาทำให้ช่วยอำนวยความสะดวกของลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะมีการเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนช่วยเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าให้กับร้านจุฑาบูศกรภาพวาด Abstract: This is the objective for build E Commerce shop system for Juthabusakorn Painting, by get lead computer system and internet network, come to help in proceeding business the work of the sale, data goods administration, checking circulation goods of a shop contains painting, use language program PHP in building system and use the database MySQL in the arrangement preserve the database, The studies of the objective to help offer the facilitate of a customer in goods order pass internet network, Will have openning services through 24 hour, including help enhance goods circulation gives with a shop contains Juthabusakorn Painting.