การค้นหาและบ่งบอกชนิดแบคทีเรียจากปลวกที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลส

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติชัยเชี่ยวชาญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แบคทีเรียจากปลวกถูกนำมาเลี้ยงบนอาหารแข็งในสภาพออกซิเจนต่ำที่ 28 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 วัน พบว่ามีทั้งหมด 5 ไอโซเลทและทุกไอโซเลทถูกนำไปทดสอบการย่อยเซลลูโลสบนอาหาร Carboxymethyl cellulose (CMC) ปรากฏว่าไอโซเลทที่ 3 ได้ผลบวกคือเกิดวงใสขึ้น หลังจากนั้นได้ทำการเปรียบเทียบ16S rDNA กับลำดับเบสในฐานข้อมูลของ National Center for Biotechnology Information (NCBI) เพื่อบ่งบอกชนิดของแบคทีเรีย ผลปรากฏว่าไอโซเลทที่ 1 คล้ายคลึงกับ Enterococcus casseliflavus และไอโซเลทที่ 3 คล้ายคลึงกับ Bacillus cereus