การปรับปรุงสมบัติการดึงยืดของพอลิแลคไทด์ด้วยการผสมกับพอลิบิวทิลีน อะดิเพต โคเทเรฟทาเลต

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บรรเจิด งามนาวากุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัลยาณี สิริสิงห

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน วัสดุเหลือใช้จากผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติก่อให้เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีความสนใจที่จะนำพอลิแลคไทด์ (PLA) ซึ่งเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และสังเคราะห์ได้จากพืชมาใช้ทดแทน อย่างไรก็ตาม PLA เป็นพลาสติกที่มีความเปราะสูงและขึ้นรูปได้ยาก แนวทางการวิจัยจึงมุ่งเน้นที่จะปรับปรุงสมบัติด้านการดึงยืดของ PLA โดยนำ พอลิบิวทิลีน อะดิเพต โคเทเรฟทาเลต (PBAT) ซึ่งเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งมาผสมร่วม งานวิจัยศึกษาผลของอัตราส่วนผสม สภาวะการขึ้นรูป และการเก็บรักษาที่มีต่อสมบัติด้านการดึงยืดและสมบัติทางความร้อนของพลาสติกผสม ผลจากการศึกษาพบว่าการผสม PBAT ร่วมไปกับ PLA ทำให้ได้พลาสติกผสมที่มีเปอร์เซนต์การดึงยืดเพิ่มขึ้น แต่มีค่าโมดูลัสและการทนต่อแรงดึงลดต่ำลง โดยสมบัติเหล่านี้จะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักภายหลังการเก็บรักษาพลาสติกผสมที่อุณหภูมิ 60oC เป็นเวลา 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังพบว่าความชื้นมีผลต่อสมบัติการไหลของ PLA มากกว่า PBAT มาก Nowadays, the amount of plastic wastes are polluting the environment because many of them are not biodegradable. One of the effective ways in solving this problem is to use a bio based material which could be biodegradable after use. Polylactide (PLA) is an interesting plastic which can be synthesized from plant such as corn and cassava. However, PLA is brittle and difficult to process. This project aims at improving the tensile properties of PLA by blending it with polybutylene adipate co terephthalate (PBAT) which is also a biodegradable plastic. The objective of the work is to investigate the effect of blend composition, processing condition and ageing on tensile and thermal properties of PLA/PBAT blends. The results showed that the incorporation of PBAT to PLA leads to a blend with higher elongation but lower modulus and tensile strength. These properties do not significantly change after ageing at 60oC for 2 weeks. Furthurmore, it is found that humidity shows a stronger effect on the rheological property of PLA than PBAT.