เครื่องแกะกระเทียม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมชาย แซ่ลี้

  • คะนึงนิจ ทัศน์ศิริ

  • สายสมร แก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พัทยา ยะมะโน

  • สุปิยะ ศักดิ์ภิรมย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียน ปายวิทยาคาร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กระเทียมเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอปายเป็นอำเภอที่ปลูกกระเทียมมากที่สุดในจังหวัด ในแต่ละปีก่อนที่จะมีการเพาะปลูก เกษตรกรจะต้องแกะกระเทียมเพื่อแยกออกมาเป็นกลีบๆ เพื่อจะนำไปขยายพันธุ์ ซึ่งจะเป็นวิธีการแกะด้วยมือ ถึงแม้ว่าจะมีเครื่องสำหรับแยกกลีบกระเทียมอยู่แล้ว แต่ก็เป็นเครื่องมือที่สำหรับแกะกระเทียมขายส่งโรงงานมิใช่การแกะเพื่อขยายพันธุ์ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้สร้างเครื่องแกะกระเทียมที่สามารถแยกกลีบกระเทียมออกมาเพื่อขยายพันธุ์ได้ จากการทดลองแปรระยะห่างระหว่างแกนบีบอัดทั้ง 4 แกน กับแป้นบีบของเครื่องแกะกระเทียม พบว่า ระยะที่เหมาะสมที่จะทำให้ได้กลีบกระเทียมที่สมบูรณ์ไม่ช้ำไม่แตกของแกนบีบอัดที่ 1 2 3 และ 4 กับแป้นบีบ ได้ผลตามลำดับดังนี้ คือ 3 2.5 2 และ 1 เซนติเมตรการใช้วัสดุที่เหมาะสมในการรองแป้นบีบและพันรอบแกนบีบสามารถป้องกันการช้ำ การถลอกเป็นแผลองกลีบกระเทียมได้ ซึ่งจากการทดลองพบว่ายางพาราให้ผลการทดลองที่ดีที่สุด โดยการใช้สภาวะที่เหมาะสมดังกล่าว เครื่องแกะกระเทียมสามารถแกะกระเทียมได้ด้วยอัตราเร็วประมาณ 2 กิโลกรัมต่อนาที และได้กลีบกระเทียมสมบูรณ์ร้อยละ 97.8 ของกลีบกระเทียมที่ได้ทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยรวม เครื่องแกะกระเทียมต้นแบบที่ประดิษฐ์ได้สามารถแกะกระเทียมได้เร็วกว่าการแกะด้วยมือประมาณ 9 เท่า โดยกลีบกระเทียมที่ได้มีลักษณะเหมาะสมในการนำไปขยายพันธุ์