แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ : ประชากรไทย (Mathematical Model: Thai population)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมหาราช

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทั่วๆไปและศึกษา วิเคราะห์แบบจำลองด้านประชากรที่มีอยู่หลายแบบเป็นกรณีศึกษา นำแบบจำลองประชากรที่เหมาะสมมาปรับใช้กับประชากรไทย โดยแบบจำลองที่นำมาศึกษานั้น ได้แก่ แบบจำลองแบบ Malthusian และ Logistic โดยที่แบบ Logistic นั้นจะหาค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องจากบางข้อมูลและจากข้อมูลทุกตัวโดยใช้เทคนิควิธีกำลังสองน้อยสุด (Method of Least Square) จากการศึกษาพบว่าแบบจำลองของ Logistic ชนิดที่หาค่าพารามิเตอร์จากข้อมูลทุกตัวและใช้จำนวนประชากรปีเริ่มต้นจากข้อมูลที่มีอยู่ จะมีความเหมาะสมกับประชากรไทยโดยแบบจำลองนี้สามารถทำนายจำนวนประชากรได้ใกล้เคียงกับข้อมูลที่ได้จากการสำรวจสำมะโนประชากรมากที่สุด