บุญรอด ช่วยด้วย!!!

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุไรวรรณ ฉัตรดอน

  • ชัญญานุช สุพร

  • อภิญญา เหนี่ยงแจ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมใจ อันปัญญา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรณรงค์ลดสภาวะโลกร้อน ช่วยสร้างจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการลดสภาวะโลกร้อน เพื่อให้ทุกคนมีความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมที่ช่วยลดสภาวะโลกร้อน โดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว