Shader 3D เพื่อ การพัฒนาซอฟต์แวร์เกมส์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤชวัฒน์ เวชสาร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิวาราช พรแก้ว

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทพศิรินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์กราฟิกได้เข้ามามีบทบาทในงานวิจัยด้านต่าง ๆ กว่า 20 ปี ทั้งยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันมีความใกล้ชิด และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมากขึ้น เพราะการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกกับสาขาวิชาต่าง ๆ อำนวยให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ สะดวกและเหมาะสมต่อการนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ แก้ปัญหา และ/หรือใช้กับงานประยุกต์ที่มีความสลับซับซ้อนมาก ๆ ได้ แต่จำนวนข้อมูลป้อน (Data input) ในการประมวลผล (Process) แปรผันตรงกับจำนวนเวลาที่ใช้ และชุดคำสั่งมักเป็นจำนวนชนิดทศนิยม (float) ซึ่งทำให้มีค่าหน่วงเวลา (latency) ในการทำงานมาก โครงงาน 3D Shader for Game Programming นี้ มุ่งพัฒนาต้นแบบ Mini 3D Graphics Engine สำหรับ การพัฒนาเกมส์ ในส่วน Graphics core โดยอาศัยเทคนิคการ Optimizing code ร่วมกับการวาง Prototyping แบบพิเศษให้เข้ากับ Hardware Functions (Logical Layers) ของ CPU และ Display card ให้การแสดงผลมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า เพื่อลด causes of bottlenecks และ penalties โดยส่วนของฮาร์ดแวร์ใช้ AMD Processor และ nVidia GeFocre Display card series ส่วนของการ Programming ใช้ OpenGL ในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อการทดสอบ