ระบบสารสนเทศหอพักนักศึกษา กรณีศึกษา หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บานเย็น ศิลป์ท้าว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มัทนี ศรีน่วม

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง ระบบสารสนเทศหอพักนักศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในงานด้านการจองและการรับนักศึกษาและอาจารย์เข้าพักหอพัก การชำระค่าบำรุงหอพัก การยืม คืนครุภัณฑ์และการเบิกวัสดุ โดยใช้ทฤษฏีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โปรแกรมภาษา PHP จากการดำเนินการทำให้ได้ ระบบที่สามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจองและรับนักศึกษา ได้อย่างถูกต้องสะดวก รวดเร็ว แต่ระบบยังมีข้อบกพร่องในส่วนของนักศึกษาที่ยังไม่สามารถสมัครและจองห้องพักได้ด้วยตนเอง