การศึกษาระบบดาวคู่จากคลื่นความโน้มถ่วง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ไตรทศ งามปิติพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อรรถกฤต ฉัตรภูติ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปได้ทำนายถึงการมีอยู่ของคลื่นความโน้มถ่วง สมการไอน์สไตน์แบบเชิงเส้นได้ให้คำตอบคลื่นความโน้มถ่วง แหล่งกำเนิดของคลื่นความโน้มถ่วงมีอยู่มากมายในเอกภพซึ่งรวมถึงระบบดาวคู่ด้วย เมื่อระบบดาวคู่แผ่คลื่นความโน้มถ่วงออกไป จะสูญเสียพลังงานและทำให้คาบการโคจรลดลง คาบการโคจรของระบบดาวคู่มีความสัมพันธ์กับคาบและแอมพลิจูดของคลื่นความโน้มถ่วงในโครงงานนี้ เราสามารถวิเคราะห์สัญญาณคลื่นความโน้มถ่วงที่ถูกจำลองทางคอมพิวเตอร์ได้ เมื่อทำการวิเคราะห์สัญญาณดังกล่าว จะทำให้เราทราบข้อมูลต่าง ๆ ของระบบดาวคู่ เช่น ระยะห่างจากโลก คาบการโคจร ระยะห่างของดาวทั้งสองของระบบดาวคู่ ความเร็วเชิงเส้นของการโคจร เป็นต้น