โปรแกรมค้นหาร้านค้าและแนะนำเส้นทางในห้างสรรพสินค้า

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ

  • ธีรนันท์ คุณารักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาประยุกต์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ห้างสรรพสินค้า ถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจการค้าภายในประเทศ เนื่องจากประชาชนให้ความสนใจในการซื้อของเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดห้างฯ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีเนื้อที่กว้างขวาง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ต้องมีการอำนวยความสะดวกโดยการจัดทำแผนผังที่ตั้งร้านค้า แต่มักไม่ได้รับความนิยม เนื่องจากค้นหาได้ยากทั้งตำแหน่งของป้ายและข้อมูลร้านค้า จึงเป็นที่มาของซอฟท์แวร์ Shopping Directory on Mobile เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเดินทางไปยังร้านค้าที่ต้องการในเวลาที่รวดเร็วและสะดวกสบาย ภายในจะมีรายละเอียดร้านค้า ภาพประกอบ และรายการส่งเสริมการขาย รวมถึงเส้นทางที่จะเดินทางไปยังร้านค้านั้นๆ ซึ่งทั้งหมดจะถูกนำเสนอผ่านโปรแกรมบนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถใช้ได้ทันที ไม่ ว่าจะอยู่ ณ ห้างสรรพสินค้าที่ใดก็ตาม Department Stores are one of the powerful businesses that dominate the domestic commercial. Since the people are interested in going shopping, the numbers and the sizes of shops are increasing, which therefore means the suitable fore plans are needed to provide shop information to the customers. But it is not really successful because it is quite complicated for some people to read and understand easily, difficult to find where things are located. So that is why we have "Shopping Directory on Mobile". It is a software to guide the customers to wherever they want in a very short time and conveniently. Within the software, it shows the shop's details, pictures, promotion on sales including how it make the way to the shop. And it is all provided through mobile phones right away regardless which department store you are at