การศึกษาการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มียูจีนอลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา ในผักตบชวาตากแห้ง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นันทิกา ชื่นสำนวล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สาวิตรี เพชรช่วย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มียูจีนอล 3 ชนิดได้แก่ พลู กะเพรา และตะไคร้ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราในผักตบชวาตากแห้ง พบเชื้อราที่เจริญได้มาก ในผักตบชวาตากแห้งคือPenicillium sp.และจากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราพบว่าสารสกัดใบพลูในเอธานอลมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราได้ดีที่สุดคือ 100 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือสารสกัดจากกะเพรา และตะไคร้สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Penicillium sp. ได้ 32.2 และ 22.9 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และเมื่อนำสารสกัดแต่ละชนิดมาวิเคราะห์หาปริมาณยูจีนอลด้วยเทคนิคแกสโครมาโตกราฟี พบว่าสารสกัดด้วยเอธานอลจากใบพลู กะเพรา และตะไคร้มีปริมาณ ยูจีนอล 29, 36 และ 41 ppb ตามลำดับ The antifungal activity of eugenol of three extracts of Piper betle (Betle Vine), Ocimun tenuiflorum(Holy Basil) and Cymbupogon citratus (Lemon Grass) toward Penicillium sp. strain NT1 fungus found in dried Eichorria crassipes has been studied. Ethanol extract of P.betle showed inhibitory effect as highly as 100 % of fungi. Antifungal activity of the extract of O. tenuiflorum and C. citratus against Penicillium sp. strain NT1 were 32.2% and 22.9%., respectively. Eugenol content was examined by gas chromatography.The ethanol extracts of P. betle, O.tenuiflorum and C. citratus were found to have eugenol content at concentration of 29, 36,and 41 ppb, respectively.