โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมไทร โดยใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตร 5 STARS ปีการศึกษา 2552

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มาตา แก้วเซ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านแหลมไทร

ระดับการศึกษา

ไม่มี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมไทรโดยใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตร 5 STARS ปีการศึกษา 2552 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดกิจกรรม เสริมหลักสูตร 5 STARS ของครู พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ และความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (Context Input Process Product Evaluation Model : CIPP Model) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีจำนวนทั้งสิ้น 168 คน แบ่งเป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6 จำนวน 75 คน ครู จำนวน 11 คน ผู้ปกครอง จำนวน 75 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย แบบสอบถาม จำนวน 7 ฉบับ และ แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 5 ฉบับ รวม 12 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธี การสอบถาม และบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้