การศึกษาการเตรียมสารตัวนำไฟฟ้ายวดยิ่งอุณหภูมิสูง (YBaCuO)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วุฒิชัย คำเสมอ

  • ศิริรัตน์ กาลพฤกษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประสาร ไชยณรงค์

  • วัชรินกร เมฆลา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้ทำการสังเคราะห์สารตัวนำยวดยิ่งระบบอิทเทรียม Y Ba Cu (123) โดยวิธีปฏิกิริยาของแข็ง สารตั้งต้นที่ใช้คือ Y2O3 , BaCO3 และ CuO อุณหภูมิสำหรับการเผาสารตัวอย่างที่ทำการศึกษา คือ 850 900 และ 950 พบว่าสารตัวอย่างที่เผาด้วยอุณหภูมิ 900 และ 950 แสดงปรากฏการณ์ไมส์เนอร์อย่างเด่นชัด และทำการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของสารตัวอย่างที่สังเคราะห์ขึ้นโดยวิธี powder X rays diffraction spectrometry