แป๊บเดียว ข้าวเหนียวนิ่มได้

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุดาภา ทาตัน

  • วนิดา การะกัน

  • กุสุมา ใจกันทา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปารมีสุปินะ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปงแสนทองวิทยา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการเหนือ ข้าวเหนียวถือว่าเป็นอาหารหลักที่คนส่วนใหญ่นิยมรับประทานกัน และก่อนที่จะได้ข้าวเหนียวมารับประทานนั้นจะต้องมีการนำเอาข้าวสารไปแช่ในน้ำแล้วทิ้งไว้ค้างคืนก่อนที่จะนำมานึ่ง ถ้าแช่ข้าวสารในระยะเวลาสั้นๆ ข้าวเหนียวที่ได้จะแข็ง หรือบางครั้งก็จะไม่สุกเลยก็ว่าได้ และจากการได้ไปพบเห็นชาวบ้านบางกลุ่มที่ใช้เกลือใส่ลงไปในน้ำแช่ข้าวสาร กลุ่มผู้ทำโครงงานจึงได้ทดลองการแช่ข้าวสารในน้ำเกลือเพื่อนำผลการทดลองที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับชาวบ้านกลุ่มอื่นๆในท้องถิ่น การทดลองมีอยู่ 3 ตอน ตอนที่ 1 คือเอาข้าวสารพันธุ์สันป่าตองปริมาณที่เท่ากัน 2 ส่วนส่วนหนึ่งนำไปแช่ในน้ำเปล่า อีกส่วนหนึ่งนำไปแช่ในน้ำเกลือ ใช้ระยะเวลาในการแช่เท่ากันคือ 30 นาที แล้วนำข้าวสารที่ได้ไปล้างด้วยน้ำเปล่า จากนั้นนำไปนึ่งโดยใช้เวลา 15 นาที ผลการทดลองพบว่าข้าวเหนียวที่ได้จากการแช่ข้าวสารในน้ำเกลือจะมีคุณภาพที่ดีกว่าข้าวเหนียวที่ได้จากการแช่ข้าวสารในน้ำเปล่าในระยะเวลาที่เท่ากัน การทดลองตอนที่ 2 ได้ลองใช้ปริมาณของเกลือต่างกันผลปรากฏว่าปริมาณเกลือที่ไม่ทำให้รสชาติของข้าวเปลี่ยนไป คือ 10 กรัม การทดลองตอนที่ 3 ศึกษาระยะเวลาในการแช่ข้าวสาร โดยเพิ่มระยะเวลาเป็น 60 นาที 90 นาที 120 นาที 150 นาที และ 180 นาทีแล้วนำข้าวเหนียวที่ได้มาสังเกตและเปรียบเทียบกัน จากนั้นนำไปให้ครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนที่มีช่วงอายุต่างกันจำนวน 100 คนลองรับประทานและแสดงความคิดเห็น สรุปผลการทดลองได้ว่า ข้าวเหนียวที่ได้จากการแช่ข้าวสารในน้ำเกลือมีคุณภาพที่ดีกว่าข้าวเหนียวที่ได้จากการแช่ข้าวสารในน้ำเปล่าในเวลาที่เท่ากัน ความคิดเห็นคนส่วนใหญ่จัดคุณภาพให้ข้าวเหนียวที่ได้จากการแช่ข้าวสารในน้ำเกลือระยะเวลา 90 นาที ดีกว่าการแช่ข้าวสารในน้ำเกลือระยะเวลาอื่นๆ และจะเห็นได้ว่าการแช่ข้าวสารในน้ำเกลือถ้าแช่ไว้นานเกินไปจะทำให้ข้าวเหนียวที่ได้มีรสเค็ม