จำลองการเคลื่อนที่ของรถไฟเหาะด้วยหลักการ ทางฟิสิกส์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คณิตา ดวงแจ่มกาญจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เอกรัฐ บุญเชียง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตของคนในสังคม ผู้พัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่างก็ค้นคว้าที่จะนำเอาวิธีการต่างๆ มาปรับปรุงและดัดแปลงเพื่อให้สื่อทางอินเตอร์เน็ตมีความน่าสนใจ ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพในการประยุกต์ใช้มากกว่าเดิม เทคโนโลยีหนึ่งที่รู้จักกันดีก็คือ Java Applet ภาษาจาวาถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม รวมทั้งบน Web Browser ทำให้ภาษาจาวาถูกใช้งานอย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้พัฒนาโปรแกรม การพัฒนา Simulator แบบ 3 มิติ ผู้พัฒนาบางส่วนมักจะใช้ Tools ในการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงเช่น การพัฒนาให้เป็น Application แบบ Win32 Application หรือใช้ Direct3D และ 3D MAX ในการพัฒนาปัญหาก็คือคอมพิวเตอร์ที่ประสิทธิภาพของเครื่องไม่สูงมากพอ จะทำให้การแสดงผลช้าและไม่ต่อเนื่อง ถ้าหากมีการปรับปรุงเอากราฟฟิกประเภท 3D มารันบน Web Browser ได้และใช้ทรัพยากรของเครื่องน้อย ก็จะน่าสนใจอยู่ไม่น้อย ผู้พัฒนาจึงนำเอาภาษา JAVA พัฒนาให้เป็นแบบ 3D Web Based แสงผลบน Web Browser การพัฒนาจะอิงหลักการ Web Based Simulation และ HLA (High Level Architecture) สูตรที่ใช้ในการคำนวณอ้างอิงจากหนังสือ Roller Coaster Physics โปรแกรมที่พัฒนายังต้องการ Java Runtime, Jview lite และ Java3D API ช่วยในการแสดงผล แต่อย่างไรก็ตาม จุดเด่นของโปรแกรม คือ สามารถรันได้บน Web Browser และสิ้นเปลือง memory น้อยในการเรียกใช้งานจึงมีความสะดวกกว่า เนื่องจากสามารถเรียกผ่านทาง Internet Web Browser หรือ Internet ในเครือข่ายระบบองค์กรได้โดยอาศัย HTTP (Hypertext Transfer Protocol) การทำงานของ Applet นั้น ระบบจะเรียกไฟล์ทั้งหมดมา ประมวลผลบนเครื่อง Client นอกจากนี้โปรแกรมยังสามารถนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนได้อีกด้วย การพัฒนาจะใช้ Jbuilder ร่วมกับ Edit plus text Editor ประมวลผลด้วย JDK 1.4 ขึ้นไป ร่วมกับ Java3D 1.2.1_03 API และแสดงผลผ่านทาง Web Browser