การพัฒนาระบบบริการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์บนสมาร์ตการ์ด

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เขมวันต์ กระดังงา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุมาลี สิกเสน

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องด้วย เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาททั้งด้านการทำงานการศึกษา ธุรกิจ และชีวิตประจำวัน ในด้านธุรกิจนั้น การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้จำเป็นต้องมีความปลอดภัยและความเชื่อถือในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้นจึงได้พัฒนาระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมา ซึ่งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สามารถนำมาใช้ในการยืนยันบุคคล ที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ และเพื่อความสะดวกในการนำไปใช้งาน จึงได้นำใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์มาจัดเก็บบนสมาร์ตการ์ดแทนการจัดเก็บบนสื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยระบบนี้แบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วนคือส่วนWeb Application ในการขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์พัฒนาด้วย JSP ติดต่อกับฐานข้อมูล My SQLและส่วน Applet ในการสร้างกุญแจคู่ (Public/Private Key) บนสมาร์ตการ์ดและการนำใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เก็บบนสมาร์ตการ์ด ซึ่งพัฒนาขึ้นด้วยภาษาจาวา และใช้หลักการของ Public Key Infrastructure ร่วมกับเทคโนโลยีสมาร์ตการ์ด จะทำให้ได้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และ Private Key ที่เก็บบนสมาร์ตการ์ด โดยPrivate Key ไม่สามารถนำออกมาจากบัตรได้ บัตรสมาร์ตการ์ดสามารถใช้งานได้ในทุกสถานที่ที่มีเครื่องอ่านบัตร โดยมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ได้

Communication technology via the Internet has played an important role in business, education,social, and so on. In business viewpoint, the Internet helps facilitate the electronic commerce. However, all communications via the Internet must be secured and reliable. Therefore, the electronic certificate has been developed, which can be used to verify the existence of the person who does electronic commerce. For convenience, the electronic certificate has been stored in smartcard instead of storing it in computers. This system consists of two parts. The first part is about “Web Application” for certificate request, which is developed by JSP to communicate with the database My SQL. The second part is the “Applet” for generating the public and private key pairs in smartcard. The method of storing the electronic certificate in smartcard is developed by Java programming. Based on public key infrastructure and smartcard technology, the electronic certificate will be securely kept in smartcard, and can be used every place where there is a smartcard reader.