ฝ่ามิติระบบจำนวนจริง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศศิประภา อัจฉราฤทธิ์

  • ปาณิศา มิลินทานุช

  • อรพรรณ โถน้อย

  • อรัญญา บุนนาค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อรสา มากสาคร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

23 เมษายน 2552

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน “ฝ่ามิติระบบจำนวนจริง” จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร สามารถทบทวนเนื้อหาด้วยตนเอง ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย ให้ความเพลิดเพลินและเป็นการดึงดูด ความสนใจเรื่อง “ระบบจำนวนจริง” โดยการใช้เกมคอมพิวเตอร์กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิต – วิทย์ และแผนการเรียนศิลป์ – ภาษา จำนวนอย่างละ 1 ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โดยการใช้เกมคอมพิวเตอร์ คณะผู้จัดทำได้นำข้อมูลเรื่องระบบจำนวนจริง อันได้แก่ จำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ สมบัติจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ สมบัติการไม่เท่ากัน มาเรียบเรียง และสรุปเนื้อหาที่สำคัญพร้อมยกตัวอย่างนำเสนอต่อผู้เรียนในลักษณะของเกมที่ใช้ตัวละครในการดำเนินเนื้อเรื่อง ตอบคำถามให้ผ่านไปได้ในแต่ละด่าน มีฉากและเสียงดนตรีประกอบตลอดเนื้อเรื่องทำให้น่าสนใจ ไม่เบื่อหน่าย ไม่เครียดผลสรุปจากการทำโครงงาน โดยพิจารณาคะแนนจากทั้ง 2 กลุ่ม หลังจากการใช้ เกมคอมพิวเตอร์ในการทบทวนบทเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนการทบทวนบทเรียนโดยการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ เรื่อง “ระบบจำนวนจริง” ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม เป็นอย่างดี และสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนได้ ลิงค์โหลดตัวเกม (ของโครงงาน) : http://www.easy share.com/1904782459/MathGameVersion02.zip

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

แข่งที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รางวัลชมเชย