การยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสไอเอชเอชเอ็นวีในกุ้งโดยการใช้อาร์เอ็นเอสายคู่

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรัชญพงศ์ ยาศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อภินันท์ อุดมกิจ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไวรัสไอเอชเอชเอ็นวีเป็นสาเหตุของโรคแคระแกรนในกุ้งขาว Penaeus vannamei ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างอาร์เอ็นเอสายคู่ที่จำเพาะต่อไวรัสไอเอชเอชเอ็นวี เพื่อใช้ในการยับยั้งการจำลองตัวของไวรัส จากการศึกษาพบว่าในกุ้งที่ฉีดด้วยไวรัสความเข้มข้น 10 3 สามารถตรวจพบระดับดีเอ็นเอของไวรัสได้ในวันที่ 5 และเพิ่มขึ้นในวันที่ 7 และ 10 ตามลำดับ การศึกษาในขณะนี้อยู่ระหว่างการสร้างอาร์เอ็นเอสายคู่ที่จำเพาะต่อสารพันธุกรรมของไวรัส โดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มที่จำเพาะต่อเอ็มอาร์เอ็นเอของโปรตีนโครงสร้างและกลุ่มที่จำเพาะต่อเอ็มอาร์เอ็นเอที่ไม่เกี่ยวข้องกับโปรตีนโครงสร้าง ซึ่งความสามารถในการยับยั้งการจำลองตัวของไวรัสในกุ้งโดยอาร์เอ็นเอสายคู่จะทำการศึกษาในลำดับต่อไป Abstract: Infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus (IHHNV) causes runt deformity syndrome in Penaeus vannamei. This study aims to construct dsRNA derived from IHHNV genome to inhibit IHHNV replication in shrimp. Firstly, IHHNV infectivity in shrimp was determined. It was found that five days after challenged with IHHNV infected tissue homogenate at 10 3 dilution, IHHNV DNA level was first detected and increased at day 7 and 10. Recent study is focusing on production of doublestranded RNA. Two dsRNA, one corresponds to non structural gene and the other target structural gene,are currently being constructed. The potency of dsRNA to inhibit IHHNV replication in shrimp will be further determined.