ผลของ 1-MCP ต่ออายุการใช้งานของดอกกล้วยไม้ลูกผสมสกุล Dendrobium Levia white

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุภาพร สังข์งาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุลนาถ อบสุวรรณ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สาร 1 methylcylopropene (1 MCP) เป็นสารที่ถูกรายงานว่ามีประสิทธิภาพในการยับยั้งการผลิตเอทิลีนได้ในไม้ตัดดอกหลายชนิด ดังนั้นในการทดลองนี้จึงศึกษาผลของ 1 MCP ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ เพื่อใช้ในการยืดอายุการปักแจกัน ของดอกกล้วยไม้สกุลหวายขาว ลูกผสมสายพันธุ์เลอเวียร์ ไวท์ ทำการเก็บเกี่ยวช่อดอกกล้วยไม้หวายพันธุ์เลอเวียร์ ไวท์ ในระยะที่มีดอกบาน 6 8 ดอก จากนั้นทำการรมช่อดอกด้วย 1 MCP ที่ระดับความเข้มข้น 0, 250, 500 และ 1000 นาโนลิตร/ลิตร เป็นเวลา 1.5 ชั่วโมง ที่ 25 องศาเซลเซียส พบว่าการรม 1 MCP ที่ความเข้มข้น 250 นาโนลิตร/ลิตร สามารถยืดอายุการปักแจกันดอกกล้วยไม้หวาย โดยทำให้ดอกกล้วยไม้มีอายุการปักแจกันนาน 15 วัน การบานของดอกตูมเพิ่มขึ้น 30% ขณะที่ดอกกล้วยไม้ที่รม 1 MCP ที่ความเข้มข้น 0 นาโนลิตร/ลิตร (ชุดควบคุม) มีอายุการปักแจกันนาน 11.2 วัน และมีการบานของดอกตูมเพิ่มขึ้นเพียง 27%