การสำรวจและอนุกรมวิธานของกล้วยไม้ในบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิทยา ผาคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อนุพันธ์ กงบังเกิด

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการสำรวจพืชวงศ์กล้วยไม้ ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2549 2550 และจัดจำแนกตามระบบของ Dressler(1993) พบกล้วยไม้ 3 วงศ์ย่อย คือ Spiranthoideae จำนวน 4 สกุล 5 ชนิด วงศ์ย่อย Orchidoideae จำนวน 1 สกุล 5 ชนิด และวงศ์ย่อย Epidendroideae จำนวน 30 สกุล 54 ชนิด และมีกล้วยไม้ที่อยู่นอกเหนือจากการจัดหมวดหมู่ในระบบของ Dressler (1993) 1 สกุล 1 ชนิด ได้แก่ Arundina graminifolia รวมจำนวนที่พบในการสำรวจครั้งนี้ทั้งสิ้น 36 สกุล 65 ชนิด สกุลกล้วยไม้ที่พบมากที่สุด คือสกุล Dendrobium พบ 13 ชนิดสกุล Habenaria พบ 5 ชนิด สกุล Liparis พบ 4 ชนิด สกุล Thrixpermum พบ 3 ชนิด สกุล Aerides,Bulbophyllum, Cleisostoma, Cymbidium, Eulophia, Pholidota, Staurochilus และ Tropidia พบสกุลละ 2 ชนิด และอีก 24 สกุลพบสกุลละ 1 ชนิด คือสกุล Acampe, Anoectochillus, Arundina, Calanthe,Cheirostylis, Didymoplexiella, Dienia, Epipogium, Eria, Frickingoria, Gastochilus, Goodyera,Hygochilus, Luisia, Micropera, Nevillia, Oberonia, Ornithochilus, Phalaenopsis, Pomotocalpa,Rhyncostylis, Thelasis, Vanda และ Vanilla ตามลำดับ Abstract: A taxonomic survey of orchids was performed along nature trail at Nam Nao National Park, Phetchaboon province during November, 2006 2007. The investigation revealed that 3 subfamilies with 36 genus and 65 species identified after Dressler (1993) system were observed and recorded. However,Arundina graminifolia an not be identified by Dressler (1993) system. Highest specie number was noticed on Dendrobium (13 species), Habenaria(5species), Liparis (4 species) and Thrixpermum(3 species), respectively. Aerides, Bulbophyllum, Cleisostoma, Cymbidium, Eulophia, Pholidota, Staurochilus, Tropidia of which 2 species were recorded. Furthermore, 21 genus of each 1 species found; Acampe,Anoectochillus, Arundina, Calanthe, Cheirostylis, Didymoplexiella, Dienia, Epipogium, Eria,Frickingoria, Gastochilus, Goodyera, Hygochilus, Luisia, Micropera, Nevillia, Oberonia, Ornithochilus,Phalaenopsis, Pomotocalpa, Rhyncostylis, Thelasis, Vanda and Vanilla were also investigated,respectively.