การลดปัญหาการเกิดข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ตันติกร พิชญ์พิบุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิชัย ริ้วไพบูลย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สถาบันราชภัฎเชียงราย

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการวิจัยเรื่อง “การลดปัญหาการเกิดข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์” เป็นโครงงานที่ศึกษาการออกแบบ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เกิดความสัมพันธ์กัน โดยใช้ภาษาวาจาในการพัฒนา ทำให้ได้แนวคิดของวาจาคือ สามารถนำไปใช้ได้ในทุก platform โปรแกรมที่ได้จะมีความยืดหยุ่นและอาศัยแนวคิด “Active Documentation” คือ สามารถแสดงแบบ และเขียนโปรแกรมได้โดยไม่ขัดแย้งกัน เป็นผลทำให้โปรแกรมที่ถูกสร้างโดยแนวคิดนี้สามารถยืนยันความคิดของหัวข้อวิจัยได้เป็นอย่างดี ในการทดลองยังได้กล่าวถึงการวิเคราะห์และหาสาเหตุของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยคน (Human Error) ซึ่งมักจะเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตก และสร้างความรำคาญใจให้กับตัวแปลภาษาของคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ ข้าพเจ้าจึงได้ทดลองสร้างตัวแปรภาษาจากผังงานให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อการตรวจสอบของผู้ใช้งานตลอดจนการทดลองเพื่อสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสามารถนำไปใช้งานได้จริง