CYCLE WITH A CHORD

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พลาดร วิสมล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณรงค์ ปั้นนิ่ม

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้ทฤษฎีความสัมพันธ์ของ Dynamic Survey of Graph Labeling มากกว่า 300 แบบ แต่ส่วนใหญ่จะศึกษาผลต่างระหว่างจุด n = 1 or 3 ที่มีเส้นเชื่อม ซึ่งมีค่าไม่เท่ากันทั้งหมด ผมจึงศึกษาผลรวมระหว่างจุด n = 1 แบบ Chord ซึ่งใช้ความสัมพันธ์ 3 แบบ คือ แบบที่ 1 มี Chord 1 Chord โดยใช้ความสัมพันธ์ เมื่อจำนวนจุด = 4k จำนวนเส้น = 4k + 1 แบบที่ 2 มี Chord 2 Chord โดยใช้ความสัมพันธ์ เมื่อจำนวนจุด = 4k จำนวนเส้น = 4k + 2 แบบที่ 3 มีจุด 1 จุดบน Chord 1 Chord โดยใช้ความสัมพันธ์ เมื่อจำนวนจุด = 4k + 1 จำนวนเส้น = 4k + 2 ถ้าผลรวมระหว่าจุดมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ ให้ใช้เศษจากการหารผลรวมกับจำนวนเส้น และในขณะนี้กำลังศึกษาความสัมพันธ์แบบที่ 1 ซึ่งได้ความสัมพันธ์มาถึงระดับหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่ได้ความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ ส่วนแบบที่ 2 และแบบที่ 3 กำลังศึกษา คาดว่าจะได้ผลภายใน 3 – 4 เดือนข้างหน้า