ระบบป้องกันเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมด้วยระบบMachine Learning และ Bayestheorem

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ถิรธัช พัฒนะเอนก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุรศักดิ์ สงวนพงษ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตมีข้อมูลมากมาย ทั้งที่ดีและไม่ดี ผู้ดูแลระบบจึงพยายามควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ต บางบริษัทต้องซื้อระบบแบ่งแยกประเภทเว็บไซต์จากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงและต้องเสียค่าใช้จ่ายรายปี โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบป้องกันเว็บไซต์เพื่อใช้ในทั้งบริษัท หน่วยงานราชการและบ้านพักอาศัย ซึ่งระบบนี้ต้องมีความยืดหยุ่น ง่ายต่อการใช้งานและมีราคาถูก โครงงานนี้ใช้หลักการแบ่งแยกประเภทโดยใช้ทฤษฎีบทของ Bayes ซึ่งมีความแม่นยำในการแบ่งประเภทของเว็บไซต์สูง เพื่อคำนวณความน่าจะเป็นของตัวบ่งชี้ต่างๆในหน้าอินเตอร์เน็ตในสถานที่ใดๆก็ได้ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเป็นการประหยัดเวลา และง่ายในการติดตั้ง แต่ระบบนี้ยังต้องปรับปรุงเนื่องจากยังมีปัญหากับภาษาไทย