ซียูวีไมนเนอร์ ซอฟต์แวร์ทำเหมืองข้อมูลเชิงปริมาตรโดยใช้การวิเคราะห์ทอพอลอยีสามมิติ CUVMiner : Volume Data Mining Software Using 3D Field Topology Analysis

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษฎี เด่นอริยะกูล

  • กิตติ เตชะวิทยปกรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • . พิษณุ คนองชัยยศ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมซียูวีไมนเนอร์ ซอฟต์แวร์ทำเหมืองข้อมูลเชิงปริมาตรโดยใช้การวิเคราะห์ทอพอลอยีสามมิติ เป็นโปรแกรมที่หาปริมาตรรูปทรง 3 มิติ โดยใช้วิธีการรับภาพตัดขวาง 2 มิติ ได้ใกล้เคียงกับการประมาณโดยผู้เชี่ยวชาญ และสามารถนำโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้ในงานที่ต้องอาศัยความละเอียดและถูกต้องสูงได้ เช่น ในทางการแพทย์โดยนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการวินิจฉัยโรคในปัจจุบัน (ภาพชีวนิวเคลียร์หรือภาพเอมอาร์ไอ) ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระของแพทย์ที่ไม่ต้องมาทำการหาปริมาตรจากภาพตัดขวางทั้งหมดด้วยตัวเอง และทำให้แพทย์สามารถทำการวิจัย หรือวินิจฉัยโรคสะดวกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมในด้านอุตสาหกรรมเพื่อที่จะผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน ต้นทุนที่ต่ำและมีคุณภาพสูง เป็นต้น