ภาษามือเรียนรู้ได้ ง่ายนิดเดียว Ezy 2 learning skill hand

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คมศักดิ์ ขุนศรีสุขขา

  • วัชรี ขำประสิทธิ์

  • สุดารัตน์ จ้อยจิ๊ด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มนทกานติ์ทองปาน

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ทักษิณาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการช่วยเหลือผู้พิการทางหูนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางหู โดยเนื้อหาที่นำเสนอนั้นเป็นการสอนการใช้ภาษามือในอิริยาบถต่างๆที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันร่วมกับคนธรรมดาทั่วไปได้ รวมไปถึงความบันเทิงต่างๆที่จะช่วยผ่อนคลายความเครียดให้กับผู้พิการ อีกทั้งบุคคลธรรมดาทั่วไปสามารถมาค้นคว้าหาข้อมูล หรือร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ