รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จำนงค์ จารุพงษ์ทวิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม สังกัด สพท. อุดรธานี เขต 1

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรับผิดชอบ ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความสะอาด และด้านความประหยัดของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 2) เพื่อสำรวจความคิดเห็นของครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมของนักเรียนด้านความรับผิดชอบ ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความสะอาด และด้านความประหยัด 3) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม กลุ่มตัวอย่างในการรายงาน ได้แก่ ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม รวม จำนวน 426 คน เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ คือ แบบสอบถามความคิดเห็น ปัญหา และความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนต่อพฤติกรรม/ลักษณะที่เป็นปัญหาของนักเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นของครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนต่อพฤติกรรมของนักเรียนด้านความรับผิดชอบ ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความสะอาด และด้านความประหยัด และแบบสอบถามความพึงพอใจของครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม