ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกุ้งกุลาดำที่ใช้ในโครงการปรับปรุงพันธุ์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วันทนา ลีบ่อน้อย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุริศักดิ์ ประสานพันธ์

  • ศิราวุธ กลิ่นบุหงา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษากุ้งกุลาดำจำนวนทั้งหมด 12 ครอบครัว (N = 16/ครอบครัว) ด้วยเครื่องหมายไมโครแซท เทลไลท์ CUPmo13 และ DTLPm109 พบว่า CUPmo13 มีจำนวนอัลลีลและจีโนไทป์จำนวน12อัลลีลและ32จีโนไทป์ตามลำดับ โดยพบจำนวนอัลลีลตั้งแต่ 2 8 อัลลีลในแต่ละครอบครัว และค่าเฉลี่ยเฮทเทอโรไซโกซิตีในตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 0.82 ส่วน DTLPm109 นั้นพบจำนวนอัลลีลและจีโนไทป์ทั้งหมด 26 อัลลีลและ37 จีโนไทป์ โดยพบจำนวนอัลลีลตั้งแต่ 3 10 อัลลีลในแต่ละครอบครัวและค่าเฉลี่ยเฮทเทอโรไซโกซิตีในตัวอย่างทั้งหมดที่ตำแหน่งDTLPm109 มีค่าเท่ากับ 0.91 ผลการทดลองบ่งชี้ว่ากุ้งกุลาดำที่ใช้ในโครงการคัดพันธุ์มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูง อย่างไรก็ตามการพบจำนวนอัลลีลมากกว่า 4 อัลลีลในแต่ละครอบครัว อาจมีสาเหตุมาจากการปนกันของลูกกุ้งจากต่างครอบครัวในระหว่างกระบวนการผลิต หรือในการจับคู่ผสมพันธุ์นั้นมีการใช้ spermatophore ที่มาจากพ่อพันธุ์มากกว่า 1 ตัวกับแม่พันธุ์แต่ละตัว ข้อมูลความหลากหลายและรูปแบบทางพันธุกรรมนี้สามารถนำไปใช้ในการคัดพันธุ์กุ้งในลักษณะการคัดเลือกครอบครัว (family selection) เพื่อให้ได้กุ้งกุลาดำที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืนของ กิจกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ