เกมขุนแผน ( The Story of Khun Pan )

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีร์ อั้งสูงเนิน

  • สุชาติ ทองทา

  • ฉัตรชัย น้อยโนนทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มารอง ผดุงสิทธิ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมเกมขุนแผน(The Story of Khun Pan) เป็นเกมที่ดึงเอาตัวละครในวรรณคดีไทย เรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน นำมาพัฒนาเป็นเกมในรูปแบบ RPG (Role Playing Game) Turn Base การดำเนินเรื่องราวต่างๆ โดยอ้างอิงจากเรื่องขุนช้าง ขุนแผน โดยจะมีตัวละครหลักคือ ขุนแผน โดยเริ่มต้นจาก ขุนแผนในวัยเด็ก และดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆ โดยจะมีการต่อสู้กับศัตรูใบแบบ Turn Base และยังมีระบบภารกิจ (Quest) เพื่อให้ผู้เล่นได้ฝึกการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ตัวละครมีทักษะที่เก่งขึ้น และเกมยังได้มีการพัฒนาระบบ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อให้ตัวละครภายในเกม สามารถโต้ตอบกับผู้เล่นได้ นอกจากผู้เล่นเกมนี้จะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว โปรแกรมเกมขุนแผน ยังแฝงไปด้วยความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผนอีกด้วย