โปรแกรมควบคุมไฟแสดงผลผ่านพอร์ตขนาน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศรัณย์ โชติกเสถียร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประภาส จงสกิตย์วัฒนา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ซึ่งเป็นสถานศึกษาทีผู้จัดทำได้ศึกษาอยู่ ได้จัดสร้างอาคารห้องสมุดหลังใหม่เพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้าของนักเรียน ผู้จัดทำโครงงานจึงอยากจะจัดทำไฟแสดงผล เพื่อติดตั้งไว้ที่อาคารห้องสมุดดังกล่าว เพื่อให้กับห้องสมุดไว้ใช้ในการแจ้งประกาศข่าวสารต่าง เพื่อให้เกิดประโยชน์ โดยผู้จดทำคิดที่จะจัดทำแผงวงจรไฟแสดงผลแล้วเขียนโปรแกรมบังคับด้วยภาษา C ผ่านเบอร์ตขนาน แต่เนื่องจากผู้จัดทำไม่สามารถที่จะค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับแผงวงจรของไฟแสดงดังกล่าวได้ ดังนั้นผู้จัดทำได้แต่เพียงเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของไฟแสดงผลซึ่งเป็นเพียงโปรแกรมโครงสร้างซึ่งยังไม่ได้ทดสอบเท่านั้น