การสังเคราะห์อนุพันธ์ของคาลิกซ์[4]คริปแทนด์-แอนทราซีนเพื่อใช้เป็น fluorescent sensor

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐิตามร เจียรพัฒนาคาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บัญชา พูลโภคา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อสังเคราะห์อนุพันธ์ของคาลิกซ์[4]ซารีนที่มีลักษณะคล้ายคริปแทนด์โดยมีแอนทราซีนเป็นฟลูออโรฟอร์ เพื่อนำไปใช้เป็นฟลูออเรสเซนส์เซนเซอร์ โดยนำ 4 hydroxybenzaldehyde มาทำปฏิกิริยากับ 1,2 Dibromoethane ได้ 4 (2’ bromoethoxy)benzaldehyde (1) มีเปอร์เซนต์ผลิตภัณฑ์ 8 % [ปฏิกิริยาของ p tert butylphenol โดยมี NaOH เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา และมี 30%] แล้วนำไปทำปฏิกิริยาแทนที่กับ p tert butylcalix[4]arene (2) ที่เตรียมได้จาก tri((4 ethoxy)benzyl) p tert butylcalix[4]arene (3a) และ 25,27 di((4 ethoxy)benzaldehyde) p tert butylcalix[4]arene(3b) โดยมีเปอร์เซนต์ผลิตภัณฑ์ 25% และ 5% ตามลำดับ เมื่อนำสาร(3a) ไปทำปฏิกิริยากับ tris (2aminoethyl)amine ได้ 25,26,27 tri((4 ethoxy)benzyl)ethylenetetramine p tert butylcalix[4]arene (6) มีเปอร์เซนต์ผลิตภัณฑ์ 84% หลังจากนำไปรีดิวซ์ด้วยNaBH4 ในการติดหมู่ฟลูออโรฟอร์_นำสาร (6) ไปทำปฏิกิริยากับ 9 chloro methylanthracene เพื่อให้ได้คาลิกซ์[4]คริปแทนด์ แอนทราซีน (7) ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ