การศึกษาผงลิเทียมไนโอเบท

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุพรรณา อ่อนน้อม

  • สุภัทรสิริ สอนเครือ

  • ศุภฤกษ์ พยุงธรรม

  • เสริมสุข รัดเร่ง

  • ธัญนพ นิลกำจร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ1 ดวงมณี ว่องรัตนไพศาล2

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผงลิเทียมไนโอเบท (LiNbO3) โดยใช้วิธี Citrate gel ซึ่งมีลิเทียมไนเตรต (LiNO3) ไนโอเบียมออกไซด์ (Nb2O5) กรดซิตริก (Citric acid) กรดไฮโดรฟลูริก (HF) เป็นสารตั้งต้น ทำการผสมสารในสัดส่วนตามที่คำนวณได้ อุ่นด้วยอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 4 ชั่วโมง จนได้สารที่มีลักษณะเป็น gel แล้วนำไปเผาที่อุณหภูมิที่ต้องการเป็นเวลา 6 ชั่วโมง โดยการทดลองนี้ใช้อุณหภูมิในการเผาสารตัวอย่างเป็น 550 600 650 และ 700 องศาเซลเซียส หลังจากนั้น นำไปศึกษา สมบัติทางกายภาพ ด้วยเครื่องเทคนิค XRD และ EDX พบว่า สารที่เผาที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส มีสารลิเทียมไนโอเบท (LiNbO3) ที่บริสุทธิมากที่สุด โดยมีโครงสร้างเป็น เฮกซะโกนอล (Hexagonal) มี a=5.1483 b=5.1483 และ c=13.8631 แต่ยังมีสารเจือของลิเทียมฟลูออไรด์ (LiF) ผสมอยู่ ส่วนการเผาที่อุณหภูมิอื่นได้สารเจือหลายอย่างรวมทั้งในบางอุณหภูมิ ยังไม่พบโครงสร้างของลิเทียมไนโอเบท (LiNbO3)