ไบรท์ไซต์Bright Sight

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รพีพร พิมพ์อูบ

  • ภคภร ทิสยากร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุญเสริม กิจศิริกุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีเพื่อผู้พิการในปัจจุบันยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก แม้ว่าเทคโนโลยีต่างๆ จะถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างมากมาย แต่ก็ไม่ได้ช่วยอำนวยความสะดวกหรือพัฒนากระบวนการเรียนรู้เท่าที่ควร โครงการนี้จึงเกิดขึ้นมาเพื่อต้องการให้เกิดช่องทางในการเรียนรู้ของผู้พิการทางสายตาที่เท่าเทียบกับคนปกติทั่วไป โครงการนี้ต้องการสร้างโปรแกรมเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการทางสายตาในการอ่านหนังสือ โดยโปรแกรมจะรับข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ภาพชนิดต่างๆ ที่อาจได้จากการ Scan ภาพจากหนังสือ เป็นต้น ซึ่งสามารถมีเนื้อหาประกอบไปด้วยภาพและตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นจะนำข้อมูลดังกล่าวไปผ่านระบบ Optical Character Recognition (OCR) เพื่อให้ได้ข้อมูลในรูปแบบตัวอักษร แล้วจึงนำข้อมูลที่ได้ไปแสดงผลให้กับผู้พิการทางสายตา โดยอาจแสดงผลในรูปแบบเสียงโดยใช้เทคโนโลยี Text to Speech (TTS) หรือ ในรูปแบบของเอกสารภาษา Braille หรืออาจแสดงผลในรูปแบบของ Refreshable Braille Terminal ตามความต้องการของผู้ใช้งาน