การวิเคราะห์ข้อมูลจากยานอวกาศ ACE (Advanced Composition Explorer) สำหรับเหตุการณ์วันที่ 4 มิถุนายน 2542

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิศุทธิ์ วิเศษสิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เดวิด รูฟโฟโล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้ทำโครงงานทำการคำนวณหาความคลาดเคลื่อนของข้อมูลอนุภาคพลังงานสูงที่เกิดจากการประทุบนดวงอาทิตย์และเดินทางมายังโลก ซึ่งวัดได้จากยานอวกาศ ACE (Advanced Composition Explorer) จากเดิมนั้นความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากสถิติในการวัดอย่างเดียว แต่ในโครงงานนี้ได้รวมความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากความแปรปรวนของตัวกลางระหว่างดาวเคราะห์เข้าไปด้วย ซึ่งวิธีใหม่นี้จะทำให้ได้ชุดข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้น และทำให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไปมีความถูกต้องมากขึ้น