บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ฟอร์มผลึก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สร้อยฟ้า ใจสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิริพงษ์ ศิริสวัสดิ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การค้นคว้าแบบอิสระเชิงปริญญานิพนธ์ เรื่อง บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ฟอร์มผลึก เป็น ระบบงานที่นำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงานด้านการจัดการฐานข้อมูล โดยโปรแกรมสามารถเก็บข้อมูลผลการทดสอบรวม และแบบฝึกหัดก่อนเรียน หลังเรียน ในแต่ละครั้งของผู้เรียนไว้ในฐานข้อมูล และยังมีการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง ฟอร์มผลึก โดยระบบสามารถให้ผู้เรียนสอบถามข้อมูลผลึกที่ผู้เรียนสงสัยว่าผลึกนั้นอยู่ในระบบไหน หมู่ไหน และเป็นรูปแบบฟอร์มผลึกแบบไหน โดยระบบจะถามคำถามให้ผู้เรียนตอบคำถามแต่ละข้อและระบบจะประมวลผลว่าผลึกที่ผู้เรียนสงสัยนั้นอยู่ฟอร์มแบบใด มีรูปภาพประกอบ พร้อมกับคำบรรยายคุณสมบัติของฟอร์มผลึกนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนักศึกษาและผู้ที่สนใจ Abstract: The research is like [model] free degree manner composes about [story] electronics lesson about [story] crystal form be work system that lead to take the computer comes to help in side administration database work by a program can collect data the test totals up and the exercises before study back studies in each time of the student in the database and still have expert system development about [story] crystal form by the system can give the student inquires crystal data that the student suspects that crystal is in which system which group and what kind is form crystal format by the system will ask a question to give the student answers questions each and the system will evaluate that the crystal that the student suspects that stay the form like [ model ] any there is the picture assembles and property lecture of crystal that form for be born the efficiency more and both of more a student and who take an interest.