การทดลองผลิตแอลกอฮอล์จากฟางข้าว

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณรงค์ ประไพรรักษ์สิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชุณหกานต์ กัลล์ประวิทธ์

  • อาจาย์ธาริดา สริยาภรณ์

  • อุดม ถุงทรัพย์

  • กัณหา พิริยะกุล

  • สุพจน์ หารหนองบัว

  • ทวีศักดิ์ บุญเกิด

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาและทำการทดลองผลิตแอลกอฮอล์จากฟางข้าว โดยได้ทำการไฮโดรไลซ์เซลลูโลสในฟางข้าวด้วยกรดซัลฟูริกที่มีระดับความเข้มข้น 0.5% , 1% , 2.5% , 5% , 10% และ 20% ที่อุณหภูมิ 100 oC เป็นเวลา 4 ชั่วโมง แล้วตรวจสอบปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ที่ได้โดยวิธี Shaffer Somogyi Method ผลปรากฏว่าชุดทดลองที่ใช้กรดซัลฟูริกที่มีความเข้มข้นมากที่สุด 20% นั้น สามารถไฮโดรไลซ์ฟางข้าวแล้วได้ปริมาณน้ำตาลอกมามากที่สุดคือ 173.80 mg ต่อฟางข้าว 1 g หลังจากนั้นนำตัวอย่างทั้งหมดมาทำการหมักด้วยยีสต์สายพันธุ์ Saccharomyces cerevisiae ที่อุณหภูมิ 28 – 30 oC เป็นเวลา 4 วัน แล้วทำการตรวจสอบวัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้น พบว่าทุกชุดการทดลองสามารถเกิดการหมักได้และให้ปริมาณแอลกอฮอล์ออกมาแตกต่างกัน โดยในชุดที่ใช้กรดซัลฟูริกความเข้มข้น 2.5% นั้น จะได้ปริมาณแอลกอฮอล์สูงสุดคือ 1.778%

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์, การทดลอง, การผลิต, แอลกอฮอล์ , ฟางข้าว