วงแหวนโน้มถ่วงแบบควอนตัม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สันติรักษ์ โยธาธิติกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มณีเนตร เวชกามา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเรามีทฤษฎีทางฟิสิกส์ที่สามารถอธิบายระบบที่อยู่ในระดับอนุภาค คือทฤษฎีควอนตัมและทฤษฎีสัมพัทธภาพ ซึ่งใช้อธิบายเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงซึ่งทำให้เกิดการโค้งงอของกาล อวกาศ (space time)ของระบบที่มีมวลมาก แต่เราไม่สามารถที่จะรวมทั้งสองทฤษฎีเข้าด้วยกันเพื่อที่จะอธิบายระบบที่อยู่ในทุกขนาดได้ จากการศึกษาระบบที่อยู่ในหลุมดำ (Black Hole) ซึ่งเป็นระบบที่มีขนาดเล็กแต่มีมวลมาก จำเป็นที่จะต้องใช้ทฤษฎีควอนตัมและทฤษฎีสัมพัทธภาพมาใช้อธิบายระบบร่วมกัน ทฤษฎีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดในการอธิบายกาล อวกาศ ที่ไม่ต่อเนื่องดังกล่าว คือทฤษฎี Quantum gravity

Nowsaday, there are two distinguish theories. Quantum theory that describe physical system at subatomic scale. And the theory of relativity that describe how space time curved around a massive star. Both of them can not be unified to explain physical system at all scale. But Black hole, the popular example we have study today, is such small and massive. In order to explain it, one might have to unite Quantum and Relativistic theory. One possible theory is Quantum gravity that describe quantized space time.