โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอิฐบล็อกจากวัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรวรางค์ กันปี

  • พนิดา บุญชู

  • รชยา บัวทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วัสดุธรรมชาติ

  • สิ่งปประดิษฐ์

  • อิฐบล็อก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากความต้องการนำวัสดุธรรมชาติที่เหลือใช้จากการเกษตรมาทำให้เกิดประโยชน์ สมาชิกภายในกลุ่มจึงคิดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ขึ้นมา โดยใช้วัสดุธรรมชาติมาเป็นส่วนผสมแทนที่หินฝุ่นในการผลิตอิฐบล็อก ซึ่งศึกษาวัสดุจากธรรมชาติที่ใช้เป็นส่วนผสมอิฐบล็อก ได้แก่ ใบอ้อย ผักตบชวา และฟางข้าว โดยนำใบอ้อยมาผสมกับปูน ทรายละเอียด หินฝุ่น ในอัตราส่วน 1.5 : 1 : 2 : 1.5 ผักตบชวาผสมกับปูน ทรายละเอียด หินฝุ่นในอัตราส่วน 1.5 : 1 : 2 : 1.5 ฟางข้าวผสมกับปูน ทรายละเอียด หินฝุ่น ในอัตราส่วน 1.5 : 1 : 2 : 1.5แล้วนำไปทดสอบประสิทธิภาพพบว่าฟางข้าวใช้แทนที่หินฝุ่นได้ดีกว่าใบอ้อยและผักตบชวา จึงนำไปศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการนำวัสดุธรรมชาติมาแทนที่หินฝุ่น พบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมและทำให้อิฐบล็อกมีประสิทธิภาพดีเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมคือ ปูน : หินฝุ่น : ฟางข้าว 1 :2 :2 :1