โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถังมหัศจรรย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทวีนันท์ สุเพ็งคำ

  • รุ่งอโณทัย เดชชัย

  • เกวลิน บุรพลชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคกลาง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สมุนไพร

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการนำสมุนไพรไทย เช่น ใบเตย มะกรูด ส้ม ตะไคร้มาเผาเป็นผงถ่าน ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดกลิ่น สี เพื่อทำถังมหัศจรรย์ ผลการทดลองพบว่า นำถ่านสมุนไพรไทยทั้ง 4 ชนิดอย่างละ 5 กรัมมารวมกันได้ 20 กรัม มีคุณสมบัติในการดูดกลิ่นได้ดีที่สุด โดยถ่านสมุนไพรส้มจะมีคุณสมบัติดูดกลิ่นได้ดีที่สุดจากถ่านสมุนไพร 4 ชนิด