โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสิ่งประดิษฐ์มัธยมศึกษาตอนปลายเครื่องปอกเปลือกมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นพเก้า แดนสามสวน

  • สุชาติ ชนะพล

  • อัญชลี คณาครุฑ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นริศรา ปราบมาก

  • น้อย อุบลน้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เครื่องจักรกล การออกแบบ

  • เครื่องจักรกลการเกษตร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันปัญหาในการประกอบอาชีพของเกษตรกร เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไข เช่น ต้นทุนในการผลิตสูง ราคาขายผลผลิตต่ำ ค่าจ้างแรงงานสูง องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นต้นแบบแนวคิด ในการนำเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ามาให้ประชาชนได้แก้ไขปัญหา เพื่อให้ประชาชนจะได้รู้จัก การบริการจัดการ การประหยัดต้นทุน ประหยัดเวลา ทางกลุ่มจึงคิดประดิษฐ์เครื่องปอกมะพร้าวขึ้นจากภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งเครื่องนี้มีประสิทธิภาพ ในการทำงานสูง เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคน เครื่องนี้ให้ผลคุ้มค่า ประหยัดเวลา ค่าจ้างแรงงานลดลง เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมในครัวเรือน