การผันอักษร สูง กลาง ต่ำ

อักษรสูง

 • อักษรสูง มีจำนวน 11 ตัว ดังนี้ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห

 • เคล็ดลับช่วยจำ

  ผี ฝาก ถุง ข้าว สาร ให้ ฉัน

  ไข่ ขวด ฉิ่ง ฐาน ถุง ผึ้ง ฝา ศาล ฤษี เสือ หีบ

อักษรกลาง

 • อักษรกลาง มีจำนวน 9 ตัว ดังนี้ ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ

 • เคล็ดลับช่วยจำ

  ไก่ จิก เด็ก ตาย เด็ก ตาย บน ปาก โอ่ง

อักษรต่ำ

 • อักษรต่ำ มีจำนวน 24 ตัว แยกออกได้ 2 ประเภท ดังนี้

  • อักษรต่ำคู่ จำนวน 14 ตัว ดังนี้ ค ฅ ฆ ช ซ ฌ ฑ ฒ ท ธ พ ภ ฟ ฮ

  • อักษรต่ำเดี่ยว จำนวน 9 ตัว ดังนี้ ง ญ น ย ณ ร ว ม ฬ ล

 • เคล็ดลับช่วยจำ

  งู ใหญ่ นอน อยู่ ณ ริม วัด โม ฬี โลก

 • หรือให้จำเคล็ดลับช่วยจำของอักษรกลาง และอักษรสูง ที่เหลือก็จะเป็นอักษรต่ำทั้ง 24 ตัวนั่นเอง