กฎหมาย HACCP สำหรับนํ้าผลไม้

ผู้เขียน

จิรากร ประเสริฐชีวะ

เอกสารที่มา

FOOD FOCUS THAILAND 12, 132 (Mar.2017) 43-45

หัวข้อ:

นํ้าผลไม้. นํ้าผลไม้--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. นํ้าผลไม้--แง่โภชนาการ.

บทคัดย่อ

องค์การอาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (USFDA) ได้มีการประกาศกฎหมาย ปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารให้ทันสมัยและได้กำหนดให้ทางผู้ผลิตแก้ไขหลักการวิเคราะห์อันตราย ตามแนวทางของ HACCP-Codex หลักการวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมจุดวิกฤติสำหรับอุตสาหกรรมผลิตน้ำ ผลไม้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของหลักการวิเคราะห์อันตราย และมาตรการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยงด้วยเช่นกัน ทำให้ผู้ผลิตน้ำผลไม้ต้องปฏิบัติตามหลักของ HACCP รวมทั้งระบบการจัดการกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง และต้องประยุกต์หลักการในการลดจำนวนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคที่เฉพาะกับแหล่งของวัตถุดิบชนิดนั้นๆในน้ำผลไม้ให้ลดลง ตลอดจน การล้างทำความสะอาดผผลไม้ อุณหภูมิในการเก็บรักษา และกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน กฎหมายฉบับนี้ได้รับการยกเว้นสำหรบผู้ประกอบการน้ำผลไม้ที่จำหน่ายแบบขายปลีกโดยตรงกับผู้บริโภค แต่ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมฉลากตามกฎหมายท้องถิ่นด้วย ตามกฎหมาย HACCP ยังระบุใน CFR กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่เฉพาะในการวิเคราะห์อันตรายและตามที่ระบุไว้ในแผนควบคุม HACCP ต้องได้รับการฝึกอบรมหลักการวิเคราะห์อันตรายและการควบคุม จุดวิกฤติสำหรับกระบวนการผลิตน้ำผลไม้ เพื่อให้มีมาตรการควบคุมที่สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค