บิสฟีนอล-เอ-ไดไกลซิดิลอีเทอร์ ในสารเคลือบกระป๋องบรรจุอาหาร

ผู้เขียน

จุฑาทิพย์ ลาภวิบูลย์สุข

เอกสารที่มา

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 64, 202 (ก.ย. 2559) 25-26

หัวข้อ:

บิสฟีนอลเอ

บทคัดย่อ

สารบิสฟินอล-เอ-ไดไกลโคซิดิลอีเทอร์ (bisphenol A diglycidyl ether) หรือ BADGE เป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกระป๋องโดยใช้เป็นแลกเกอร์หรือสารเคลือบทั้งภายในและภายนอกของกระป๋องเพื่อป้องกันรอยขีดข่วน สนิม และการปนเปื้อนของโลหะลงสู่อาหารที่บรรจุกระป๋อง สาร BADGE ผลิตจากสารบิสฟินอลเอ และอีพิคลอโรไฮดิน หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารประจำสหภาพยุโรป (The European Food Safety Authority, EFSA 2004) รายงานความเป็นพิษของ BADGE ว่าไม่ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง และความเป็นพิษต่อระบบพันธุกรรม และคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปกำหนดปริมาณการปนเปื้อนของ BADGE และอนุพันธ์ โดยปริมาณรวมไม่เกิน 9 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมในอาหารหรือสารละลายตัวแทนอาหาร ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ออกกฎระเบียบ หรือมาตรฐาน เพื่อควบคุมสารดังกล่าวแต่มีการควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยของแลกเกอร์สำหรับกระป๋องบรรจุอาหารตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.735-2550